Veiklos kokybė

Veiklos kokybės užtikrinimas

Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad mokslo (meno) veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per mokslo ir studijų institucijų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį mokslo ir studijų institucijų įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

Išorinis institucijos veiklos vertinimas 

Aukštųjų mokyklų veiklos kokybei gerinti ir atskaitomybei įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerija kas 6 metai inicijuoja jų veiklos išorinį vertinimą. Šį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Vertinimo tikslai: 1) sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, 2) skatinti jos kokybės kultūrą, 3) informuoti visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę, 4) teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros. Atliekant išorinį vertinimą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodika ir su Švietimo ir mokslo ministerija suderinta Studijų kokybės vertinimo centro patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika, kitais aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kolegijos veiklos vertinimas ir akreditavimas 

Pirmasis Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK) institucinis veiklos vertinimas vyko 2012 m.

2016 m. vykusio pakartotinio vertinimo metu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK)  veikla įvertinta teigiamai. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Tarptautinės ekspertų grupės siūlymą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos (ILK) veiklą įvertinti teigiamai.

Studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis (išskyrus ketinamas vykdyti studijų programas, kurios gali būti akredituojamos neatlikus išorinio vertinimo procedūros).

Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.

Šiuo metu Kolegijoje vykdomos 8 akredituotos profesinio bakalauro studijų programos.
  • 2014 m. Ortopedijos technologijos studijų programa akredituota 6 metams.
  • 2015 m. Įvaizdžio dizaino studijų programa akredituota 6 metams.
  • 2015 m. Skubi medicinos pagalba studijų programa akredituota  4 metams.
  • 2016 m. Grožio terapijos studijų programa akredituota 3 metams.
  • 2017 m. Kulinarinio meno studijų programa akredituota 4 metams.
  • 2017 m. Svetingumo vadyba studijų programa akredituota 3 metams.
  • 2018 m. Sielovadinė rūpyba studijų programa akredituota 3 metams.
  • 2018 m. Socialinis darbas studijų programa akredituota 6 metams.