Skubi medicinos pagalba2018-09-01T11:12:48+00:00

Apie programą

Studijų programos tikslas – parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį, tinkamai transportuoti ligonius ir nukentėjusiuosius į medicinos įstaigą, užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. Tai vienintelė Lietuvoje profesinio bakalauro studijų programa, rengianti šios srities specialistus.

Programos valstybinis kodas: 6531GX010
Studijų kryptis: Medicinos technologijos
Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija suteikia teisę dirbti greitosios medicinos pagalbos stotyse, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros komandos nariais.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas. Studijas galima tęsti magistrantūros programose: Reabilitacija, Slauga, Visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos vadyba, Papildomoji ir alternatyvioji medicina.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Holistinis žmogaus pažinimas; Patologija ir pirmoji pagalba; Neatidėliotina pagalba; Skubi medicinos pagalba traumų ir ūmių būklių atveju; Skubi medicinos pagalba akušerijoje, ginekologijoje, pediatrijoje; Neurologija; Profesinė praktika I; Specializuotos pagalbos teikimas; Profesinė praktika II; Skubios medicinos pagalbos sistema; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Studijavimo pradmenys; Profesinė etika; Filosofijos pagrindai; Užsienio kalba; Informacinės technologijos; Anatomija-fiziologija; Sveikatos teisė; Ūmių organizmo būklių patologija; Asmens ir socialinė psichologija; Farmakologija; Pirmoji medicinos pagalba; Mikrobiologija; Elektrokardiografija; Žmogaus sauga; Ūmios chirurginės ligos; Ūmios infekcinės ligos; Ūmios neurologinės ligos; Ūmios terapinės ligos; Neatidėliotina akušerinė-ginekologinė pagalba; Ūmios traumatologinės būklėsl; Neatidėliotina psichiatrinė pagalba; Tyrimų metodologija; Ūmios pediatrinės būklės; Sveika gyvensena; Ūmios akių ir ANG ligos; Visuomenės sveikata; Skubioji toksikologinė pagalba; Odos ir venerinės ligos; Prevencinė medicina; Baigiamojo darbo rengimas; Skubios medicinos pagalbos organizavimas ir valdymas; Katastrofų medicina.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Užsienio kalba (II); Specialybės kalba.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Skubios medicinos pagalbos profesinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos

2018 metų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas taisyklės 

Minimalus išsilavinimas: vidurinis

Papildomi balai:

  • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas*;
  • profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas)*;
  • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karinės tarnybos baigimo pažymėjimas (0,5 balo)*;
  • brandos darbo įvertinimas (Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 balai įvertinimas) (0,25 balo)*;
  • dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (0,25 balo)*

*Papildomus duomenis studentas pažymi pats pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.