Kviečiame studijuoti!

Tai unikali ir perspektyvi studijų programa, kurią Lietuvoje vykdo tik Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Studijų programos tikslas – suteikti aukštąjį koleginį europinius standartus atitinkantį medicinos technologijos studijų krypties išsilavinimą ir kompetencijas, būtinas ortopedo technologo profesinei veiklai. Studijų programa studentui sudaro galimybes susipažinti su dabartinėmis Lietuvos ir užsienio šalių ortopedijos technikos sektoriaus galimybėmis, kaitos dėsningumais ir perspektyvomis.

Dalyvauti priėmime

Apie programą

Programos valstybinis kodas: 6531GX009
Studijų kryptis: G09 Medicinos technologijos
Studijų krypčių grupė: sveikatos mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti reabilitacijos centruose, ligoninėse, labaratorijose ir kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bendradarbiaujant su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais. Individuali veikla, susijusi su ortopedo technologo profesine kompetencija.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Holistinis žmogaus pažinimas; Ortopedijos technikos priemonių poreikis ir galimybės; Ortopedijos technikos priemonių projektavimo pagrindai; Ortopedijos technikos priemonių gamybos technologijos; Gamybos technologijų operacijų valdymas; Ortopedijos technikos priemonių gamybos technologinių procesų valdymas ir kontrolė; Reabilitacija ir socialinė integracija; Verslo įmonės veikla; Protezavimo/ortezavimo specializacija; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Filosofijos pagrindai; Sociologija; Psichologijos pagrindai; Informacinės technologijos; Studijavimo pradmenys; Anatomija-fiziologija; Matematika; Sveikatos teisė; Profesinė etika; Polimerų chemija; Ortopedinių gaminių medžiagos; Gamybos įrengimai; Specialybės technologija; Neatidėliotina pirmoji pagalba; Žmogaus sauga; Teorinė mechanika; Tyrimų metodologija; Vadybos ir verslo pagrindai; Kursinis darbas; Biomechanika; Reabilitacija; Specialioji braižyba ir ortopedinių gaminių projektavimas; Patologija; Baigiamasis darbas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Protezavimo biomechanika; Ortezavimo biomechanika; Protezavimo patologija; Ortezavimo patologija; Protezavimo technologija; Ortezavimo technologija; Kalbos kultūra.

Profesinės veiklos praktikos: Medžiagotyros ir įrengimų praktika; Specialybės technologijos praktika; Protezavimo praktika; Ortezavimo praktika; Paslaugų organizavimo praktika; Klientų aptarnavimo praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos