Taikomoji mokslinė veikla

Taikomųjų mokslinių tyrimų kryptis ir apimtį, tematiką ir terminus nustato Kolegija, atsižvelgdama į savo mokslinių tyrimų galimybes, studijų poreikius, mokslinių tyrimų svarbą Lietuvos ir tarptautinės visuomenės švietimui, kultūrai ir ūkiui, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programas, taip pat į Kolegijos mokslo darbuotojų kvalifikaciją ir turimus finansinius išteklius.

Kolegija skatina dalykinius ir tarpdalykinius taikomuosius mokslinius tyrimus, teminių projektų plėtrą, partnerystę ir bendradarbiavimą per pasaulio ir Europos tarpdalykinius mokslinių tyrimų tinklus, atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus pagal privataus ir viešojo sektoriaus institucijų užsakymus.

Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai panaudojami studijų procese, publikuojami mokslo žurnaluose, pristatomi konferencijose.

Pagrindinės Kolegijos vykdomų taikomųjų tyrimų kryptys

  • Kompetencijų vertinimas teikiant paslaugas
  • Modulinės mokymo/mokymosi sistemos formavimas ir diegimas
  • Vertybės profesiniame rengime ir profesinėse veiklose
  • Paslaugos ilgalaikį pasirinkimą lemiantys veiksniai

Kolegijoje taip pat skatinama studentų taikomoji mokslinė veikla: studentai kviečiami dalyvauti konferencijose, įtraukiami į bendrus projektus.