Kviečiame studijuoti!

Programos tikslas – parengti europinius standartus atitinkantį specialistą, gebantį efektyviai spręsti Lietuvos kaimo bendruomenių (parapijinių) socialines problemas.

Dalyvauti priėmime

Apie programą

Programos valstybinis kodas: 6531JX003
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti socialinės apsaugos sistemoje (mikro ir makro lygmenyse), sveikatos apsaugos sistemoje, ugdymo įstaigose, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, individualus verslas.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos socialinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas. Studijas galima tęsti magistrantūros programose: Socialinis darbas, Reabilitacija, Edukologija, Viešasis administravimas

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Socialinė atsakomybė; Profesijos holistiškumas; Profesiniai socialinio darbo instrumentai; Socialinio darbo praktika; Krikščioniškas socialinis darbas; Socialinis darbas su asmenimis ir šeimomis; Profesijos įveiklinimas; Profesinė praktika; Socialinė veikla bendruomenėje; Savanoriškas bendruomeninis socialinis darbas; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Studijavimo pradmenys; Socialinio darbo pagrindai; Socialinio darbo vertybės ir etika; Socialinio darbo metodai; Krikščioniškoji antropologija; Asmenybės ir socialinė psichologija; Socialinė medicina; Socialinės politikos pagrindai; Socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėje; Neįgaliųjų socialinė integracija; Socialinės rizikos grupių reabilitacija; Sociokultūrinio darbo bendruomenėje organizavimas; Socialinių projektų rengimas ir valdymas; Karitatyvinė savanorystė; Socialinės gerovės programos; Teisės pagrindai; Ekonomikos pagrindai; Informacinės technologijos; Krikščioniškasis dvasingumas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Sveika gyvensena; Informacijos valdymas; Karjeros projektavimas; Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikla; Bendruomenės psichikos sveikata; NVO teisinė bazė; Krizių psichologija; Sociologijos įvadas; Socialinė edukologija; Tarptautinės programos ir projektai; Viešojo administravimo pagrindai, ir kt.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Asmens/šeimos socialinės gerovės praktika; Bendruomeninės gyvensenos praktika.

Tarptautinė patirtis:  ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos