Kviečiame studijuoti!

Sielovadinė rūpyba yra inovatyvi studijų programa, susiejanti socialinių mokslų, katalikų teologijos, psichologijos mokslų pasiekimus. Studijų metu įgyti gebėjimai ir žinios įgalina suprasti įvairaus amžiaus asmenis, išgyvenančius dvasinę krizę ar įvairius egzistencinius sunkumus, bei leidžia jiems profesionaliai padėti. Programos tikslas – parengti specialistus, gebančius rūpintis asmenų (ypač išgyvenančių egzistencinius sunkumus*) ir bendruomenių dvasine sveikata bei gerove vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

Dalyvauti priėmime

Apie programą

*Sąvoka „egzistencinius sunkumus išgyvenantys asmenys“ apima bet kurio amžiaus žmones, kurie dėl ligos, senatvės, apleistumo, socialinio nesaugumo ar pažeidžiamumo, artimojo žmogaus ligos ar jo netekties bei įvairiausių kitų priežasčių jaučia dvasinės pagalbos poreikį.

Studijų programos valstybinis kodas: 6531JX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 52176
Studijų kryptis: J04 Socialinis darbas
Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacijos laipsnis: Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose, parapijų centruose, religinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti universitetinėse bakalauro programose: Socialinis darbas, Psichologija, Religijos pedagogika ir universitetinėse magistrantūros programose: Socialinis darbas, Psichologija, Šeimotyra. Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos socialinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Socialinės atsakomybės ugdymas/is; Informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai; Profesinė veikla ir etika; Socialinių santykių valdymas; Asmens pažinimas; Sielovadinės veiklos organizavimas; Savanorystė socialiniame darbe; Sielovadinės rūpybos praktika I; Sielovadinės rūpybos praktika II; Sielovadinės rūpybos praktika III; Sielovadinės rūpybos baigiamasis darbas.

Modulio elementai (studijų dalykai): Specialybės užsienio kalba; Studijavimo pradmenys; Informacijos ir socialinių projektų vadyba; Socialinė-sielovadinė integracija; Socialinio darbo pagrindai; Raidos psichologija; Socialinio darbo metodai; Socialinė psichologija; Praktinis Biblijos pažinimas; Krikščioniškoji socialinė sauga; Socialinės gerovės programos; Pastoracinis konsultavimas; Žmogiškosios meilės prigimtis ir ugdymas; Baigiamojo darbo rengimas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis; Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu; Socialinis darbas su neįgaliaisiais; Socialinis darbas su rizikos grupės asmenimis; Krikščioniškoji paliatyvioji pagalba; Karitatyvinė savanorystė.

Profesinės veiklos praktikos: Sielovadinės rūpybos praktika I; Sielovadinės rūpybos praktika II; Sielovadinės rūpybos praktika III.

Tarptautinė patirtis:  ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos