Apie kolegiją

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, kurioje siekiama vykdyti mokslą ir verslą integruojančias studijas vadovaujantis jėzuitiška Šv. Ignaco ugdymo paradigma.

Kolegijoje teikiamas kokybiškas, laikmečio poreikius atitinkantis aukštasis išsilavinimas, studentams sudaromos geros sąlygos įgyti praktinių ir verslumo įgūdžių, tarptautinės ir visuomeninės patirties. Didelis dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui, bendruomeniškumo, socialinės atsakomybės ugdymui.

Misija – vykdyti mokslo ir verslo idėjas integruojančias studijas vadovaujantis Šv. Ignaco  ugdymo paradigma.
Vizija – aukštą reputaciją turinti inovatyvi kolegija.
Vertybės – Tikėjimas, Sąžiningumas, Pagarba, Bendruomeniškumas.

Tikėjimas – tai dorybė, kurios padedami tikime Dievą ir sutvirtiname žmogiškąsias galias siekiant tikslo.
Sąžiningumas – tai minčių, žodžių ir veiksmų vienovė savęs, kitų asmenų ir Dievo atžvilgiu, trokštant įgyvendinti tai, kas tikra, teisinga ir atsakinga.
Bendruomeniškumas – tai bendrumas sutartinai siekti tikslų veiklose, dalintis informacija, rūpintis vienas kitu, kuriant tikslingai augančią ir stiprėjančią bendruomenę, padedančią atsiskleisti kiekvienam jos nariui.
Pagarba – tai jautrumas, dėmesingumas, geranoriškumas, pripažįstant kiekvieno žmogaus orumą ir gyvenimo vertę.

Kolegijos prioritetinės veiklos kryptys

 • Kolegijos filosofijos praktikavimas
 • Mokslo ir verslo idėjų integravimas į studijų procesą
 • Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais efektyvinimas
 • Finansų valdymo tobulinimas
 • Komunikavimo kultūros formavimas

Reikšmingos datos

 • Kolegija įsteigta 2010 metais Kaune. Steigėjai – Kauno arkivyskupijaLietuvos jėzuitų provincija ir UAB „Ortopedijos klinika“.
 • 2011 m.  Kolegijai išduotas LR švietimo ir mokslo ministro leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.
 • 2014 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegija akredituota LR Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Studijų kokybės vertinimo centro.

Faktai ir skaičiai

2020 m. spalio 1 d. duomenimis Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje studijuoja 366 studentai.

2020 m. į pirmą kursą priimti 164 studentai.

 • Grožio terapija – 20 studentų;
 • Kulinarinis menas – 16 studentų;
 • Ortopedijos technologija – 12 studentų;
 • Socialinis darbas – 29 studentai;
 • Sielovadinė rūpyba – 33 studentai;
 • Skubi medicinos pagalba – 24 studentai;
 • Svetingumo vadyba 21 studentas;
 • Įvaizdžio dizainas 9 studentai.

2020 m. studijas baigė 88 absolventai. Per visą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 610  absolventų.

Kolegijos direktorius

Dabartinio laikmečio iššūkiai ir ateities perspektyvos įpareigoja mums prisiimti atsakomybę už socialinės gerovės ir darnos stiprinimą. Todėl siekdami savo tikslų ir realizuodami profesines ambicijas neturėtume pamiršti pamatinių vertybių, įprasminančių mūsų kasdienes veiklas.

Kiekvienas iš mūsų galime tapti ateities kūrėju, pirmiausiai galvojančiu apie kitus ir tarnaujančiu kilniems tikslams. Tad kviečiu Jus pradėti nuo savęs ir siekti ne tik profesinio, bet ir dvasinio tobulėjimo.

Puoselėkime Pagarbą, Meilę, Gerumą, Grožį, Tiesą, Tikėjimą, Viltį ir kurkime tokią aplinką, kurioje būtų malonu ir gera gyventi visiems.

Direktorius dr. Aivaras Anužis