Studijų tvarkos ir dokumentai

Studijų tvarka

Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vykdomos studijos organizuojamos vadovaujantis Šv. Ignaco Lojolos paradigma ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus patvirtinta studijų tvarka. Šis dokumentas reglamentuoja studijų organizavimo ir baigimo sąlygas, studijų rezultatų vertinimo sistemą, studentų teises ir pareigas, jų santykius su kolegija.

Studijų rezultatų vertinimo principus ir tvarką Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje reglamentuoja Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas.