Finansinė informacija

Studijų stipendija

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Studijų stipendijas gali gauti asmenys įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis su Kolegija.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

 • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
 • asmenys pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę baigtos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis;
 • užsieniečiai, išskyrus ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečius ir lietuvių kilmės užsieniečius;
 • pakartotinai studijuojantys toje pačioje studijų pakopoje, jeigu daugiau nei pusę baigtų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
 • jeigu studentas nutraukė studijas;
 • jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
 • jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Daugiau informacijos – https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studijust

Socialinė stipendija

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį: (1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 3. užsieniečiai, išskyrus šio įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais);
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • turi daugiau kaip 1 akademinę skolą;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

SVARBU! Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiame savo tinklalapyje.
Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Daugiau informacijos:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Kontaktai dėl socialinių stipendijų:
Viktorija Vigėlienė, vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 264 7153; el.p. 

Valstybės remiamos paskolos

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai, turi galimybę gauti valstybės remiamą paskolą. Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos. Studentai gali gauti paskolas studijoms, pragyvenimo išlaidoms ir paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Studentai gali gauti:

 • paskola studijų kainai. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).
Paskolų rūšys Maksimali suma Teikiama
Studijų kainai Ne didesnė už aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą. Pavasario semestrą teikiamos paskolos suma negali būti didesnė už pavasario semestrą mokamą studijų kainos dalį. Rudens ir pavasario semestrais.
Gyvenimo išlaidoms Iki 50 BSI* (1900 Eur) Rudens semestrą
Iki 25 BSI* (950 Eur) Pavasario semestrą
Dalinėms studijoms  Iki 60 BSI* (2280 Eur)  Rudens ir pavasario semestrais

*BSI (bazinė socialinė išmoka) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas dydis. Šiuo metu 1 BSI = 38 €

Daugiau informacijos apie valstybės remiamų paskolų teikimo tvarką – https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos.

Studijų programų kainos

2020 m. studijų programų kainos Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje:

 • Ortopedijos technologija: nuolatinės studijos – 2435 EUR/m.m.
 • Skubi medicinos pagalba: nuolatinės studijos – 2700 EUR/m.m.
 • Kulinarinis menas: nuolatinės studijos – 3700 EUR/m.m.
 • Grožio terapija: nuolatinės studijos – 2100 EUR/m.m.
 • Įvaizdžio dizainas: nuolatinės studijos – 2100 EUR/m.m.
 • Socialinis darbas: nuolatinės studijos – 1505 EUR/m.m.
 • Svetingumo vadyba: nuolatinės studijos – 1505 EUR/m.m.
 • Sielovadinė rūpyba: nuolatinės studijos – 1505 EUR/m.m.

Parama neįgaliesiems studentams

Valstybinio studijų fondo teikiamas tikslines išmokas turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys žemiau aprašytus reikalavimus. Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 d., rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 d. Taip pat yra galimybė gauti Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM teikiamą paramą.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas – http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaudamasis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu  nuo 2006 m. teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą.

Finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

 • jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį):
 • pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.
Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:
 1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2020 m. sausio 1 d. 90,48 Eur);
 2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu tai sudaro 124,80 Eur).
Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios arba  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo punkte nurodytų sąlygų atsiradimo turi pateikti savo studijų programos kuratoriui:
 1. užpildytą prašymą suteikti finansinę pagalbą;
 2. neįgaliojo pažymėjimą parodyti, o kopiją pridėti prie prašymo. 

Kompensavimas atlikusiems karo tarnybą

Valstybinis studijų fondas informuoja, jog studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti.

Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Asmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąja mokyklą ir pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojame pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą per informacinę sistemą PARAMA skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims.

Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojame pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina*, išskyrus kompensaciją asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, kurie karo tarnybą atliko studijų metu ir kuriems už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. Pastariesiems kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais asmuo atliko karo tarnybą; einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas baigusiems per praėjusius kalendorinius metus.

*Norminė kaina – tai lėšų suma, arba maksimalus studijų krepšelis, kurią valstybė numato per metus skirti vieno studento studijoms. Aukštosios mokyklos gali nustatyti didesnę arba mažesnę studijų kainą nei norminė. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu kiekvienais metais patvirtinamos naujos norminės kainos.

Daugiau informacijos – https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

Papildomą informaciją teikia: Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9626; 

Parama užsienio lietuviams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą – stipendiją arba socialinę išmoką.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi:

 • būti priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Daugiau informacijos apie paramos sąlygas ir paraiškų teikimo terminus – https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai

Informacija dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama tik šiems pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentams: kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje; kurie neturi akademinių skolų; kurių studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį; kuriuos aukštoji mokykla įtraukė į asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą.

Per 5 darbo dienas nuo sąrašų pateikimo fondui termino pabaigos Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Ji patvirtina valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą, o Fondas šiuos asmenis informuoja elektroniniu paštu.

Studentai, kurie elektroniniu paštu gavo pranešimą apie skirtą kompensaciją, per 15 darbo dienų nuo Fondo valdybos sprendimo priėmimo dienos privalo fondui pateikti prašymą šiai kompensacijai išmokėti. Nepateikus prašymo, kompensacija neišmokama – laikoma, kad studentas atsisakė šios kompensacijos.

Daugiau informacijos apie Studijų kainos kompensavimą galite rasti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Kristina Kaučikienė
Vyriausioji specialistė
Valstybinis studijų fondas
(8 5) 262 9626

Įmokos už studijas

Studentas už studijas turi sumokėti į Kolegijos nurodytą banko sąskaitą likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) dienų iki naujo semestro pradžios. Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka nustato studentų ir klausytojų mokamų įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų programos įgyvendinimu, įmokų už pakartotinai suteiktas studijų paslaugas bei įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydį, mokėjimo, grąžinimo, išieškojimo sąlygas, bendruosius principus bei procedūras. Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka.

Rekvizitai

Gavėjas: VŠĮ ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJA
Sąsk. nr.: LT294010042502298966
Gavėjo kodas: 302485644
Bankas: Luminor bankas
Mokėjimo paskirtis: mokestis už mokslą (jei mokama įmoka už studijas) / dokumentų tvarkymo įmoka (jei mokama už dokumentų administravimą)

Kai už studentą moka trečiasis asmuo, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti papildomą informaciją: studento vardas, pavardė, asmens kodas, studijų programa.