ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Studijų programų vertinimas ir akreditavimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis (išskyrus ketinamas vykdyti studijų programas, kurios gali būti akredituojamos neatlikus išorinio vertinimo procedūros).
 
Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vykdomos studijų programos vertinamos pagal 6 vertinamąsias sritis – programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba. Kiekviena iš vertinamųjų sričių įvertinama keturių balų skalėje. Atsižvelgiant į kiekvienos srities įvertinimą bei bendrą balų sumą, įvertintos studijų programos akredituojamos vadovaujantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu.
 
Kolegijos studijų programų vertinimas ir akreditavimas
 
Šiuo metu Kolegijoje vykdomos 8 akredituotos profesinio bakalauro studijų programos.

2016 m. vyko Kolegijos išorinis vertinimas. Kolegija akredituota 6 metams.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma