ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Sielovadinė rūpyba

Apie programą

Sielovadinė rūpyba yra inovatyvi Lietuvoje studijų programa, susiejanti socialinių mokslų, katalikų teologijos, psichologijos mokslų pasiekimus. Studijų metu įgyti gebėjimai ir žinios įgalina suprasti įvairaus amžiaus asmenis, išgyvenančius dvasinę krizę ar įvairius egzistencinius sunkumus, bei leidžia jiems profesionaliai padėti.

Programos tikslas – parengti specialistus, gebančius rūpintis asmenų (ypač išgyvenančių egzistencinius sunkumus*) ir bendruomenių dvasine sveikata bei gerove vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

*Sąvoka „egzistencinius sunkumus išgyvenantys asmenys“ apima bet kurio amžiaus žmones, kurie dėl ligos, senatvės, apleistumo, socialinio nesaugumo ar pažeidžiamumo, artimojo žmogaus ligos ar jo netekties bei įvairiausių kitų priežasčių jaučia dvasinės pagalbos poreikį.

Studijų programos valstybinis kodas: 6531JX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 52176

Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų trukmė: nuolatinės studijos – 3 metai*
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacijos laipsnis: Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Studijos ir praktika

Bendrieji koleginių studijų dalykai: užsienio kalba, socialinė filosofija,  studijavimo pradmenys, specialybės kalbos kultūra, religijotyros įvadas, socialinių taikomųjų tyrimų metodologija.

Studijų krypties dalykai: socialinio darbo pagrindai, socialinio darbo metodai, socialinė psichologija, socialinio darbo vertybės ir etika, krikščioniškasis dvasingumas, krikščioniškoji antropologija, raidos psichologija, krikščioniškoji moralė, socialinis darbas bendruomenėje, krizių ir traumų psichologija, egzistencinė psichologija, praktinis Biblijos pažinimas, sociokultūrinis darbas bendruomenėje, sakramentinė katechezė, socialinės gerovės programos, pastoracinė psichologija, kursinis darbas, baigiamasis darbas ir kt.

Pasirenkamieji studijų dalykai: informacijos valdyba, socialinių projektų rengimas ir valdymas, sociologijos pagrindai, karjeros projektavimas, krikščioniškoji paliatyvioji pagalba, karitatyvinė savanorystė, socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis, socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, socialinis darbas su neįgaliaisiais, socialinis darbas su rizikos grupės asmenimis ir kt.

Profesinės veiklos praktikos: sielovadinės rūpybos praktika I, II, III.

Tarptautinė patirtis:  ERASMUS+ studijos ir praktika

Profesinės karjeros galimybės

Absolventas galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: ligonėse, paliatyvios slaugos namuose, senelių namuose, vaikų dienos centruose, vaikų namuose, kalėjimuose, krizių ir psichologiniuose centruose, onkologinėse ligoninėse, parapijų centruose, religinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.

Studijos: aukštojo mokslo institucijose, kuriose vykdomos  socialinių mokslų studijų srities  programos; studijas galima tęsti universitetinėse bakalauro programose: Socialinis darbas, Psichologija, Religijos pedagogika  ir universitetinėse magistrantūros programose: Socialinis darbas, Psichologija, Šeimotyra.

Priėmimo sąlygos

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma