ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Apie kolegiją

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, kurioje siekiama vykdyti mokslą ir verslą integruojančias studijas vadovaujantis jėzuitiška Šv. Ignaco ugdymo paradigma.

Kolegijoje teikiamas kokybiškas, laikmečio poreikius atitinkantis aukštasis išsilavinimas, studentams sudaromos geros sąlygos įgyti praktinių ir verslumo įgūdžių, tarptautinės ir visuomeninės patirties. Didelis dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui, bendruomeniškumo, socialinės atsakomybės ugdymui.

Misija – vykdyti mokslo ir verslo idėjas integruojančias studijas vadovaujantis Šv. Ignaco  ugdymo paradigma.

Vizija – aukštą reputaciją turinti inovatyvi kolegija.

Vertybės – Tikėjimas, Sąžiningumas, Pagarba, Bendruomeniškumas.

Tikėjimas – tai dorybė, kurios padedami tikime Dievą ir sutvirtiname žmogiškąsias galias siekiant tikslo.

Sąžiningumas – tai minčių, žodžių ir veiksmų vienovė savęs, kitų asmenų ir Dievo atžvilgiu, trokštant įgyvendinti tai, kas tikra, teisinga ir atsakinga.

Bendruomeniškumas – tai bendrumas sutartinai siekti tikslų veiklose, dalintis informacija, rūpintis vienas kitu, kuriant tikslingai augančią ir stiprėjančią bendruomenę, padedančią atsiskleisti kiekvienam jos nariui.

Pagarba - tai jautrumas, dėmesingumas, geranoriškumas, pripažįstant kiekvieno žmogaus orumą ir gyvenimo vertę.

Kolegijos prioritetinės veiklos kryptys:

1. Kolegijos filosofijos praktikavimas;
2. 
Mokslo ir verslo idėjų integravimas į studijų procesą;
3. 
Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais efektyvinimas;
4. 
Finansų valdymo tobulinimas;
5. 
Komunikavimo kultūros formavimas.

Reikšmingos datos:

Kolegija įsteigta 2010 metais Kaune. Steigėjai – Kauno arkivyskupijaLietuvos jėzuitų provincija ir UAB „Ortopedijos klinika“.

2011 m.  Kolegijai išduotas LR švietimo ir mokslo ministro leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

2014 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegija akredituota LR Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Studijų kokybės vertinimo centro.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma